Uitvaartvereniging “de Laatste Eer”

Onze vereniging verzorgt reeds jarenlang uitvaarten en crematies in de regio Blokker en Zwaag rekening houdend met de wensen van de overledene en nabestaanden. Uitvaartvereniging “de Laatste Eer” is op 2 november 1937 opgericht en is ontstaan uit de vroegere “burenhulp”.

Uitvaartverzorgers

Bij overlijden moeten diverse zaken worden geregeld. Onze professionele uitvaartverzorgers Monique Bankras en Lian Kroon kunnen u deze zorgen uit handen nemen. Zij zijn zeer deskundig en werken al geruime tijd voor onze vereniging.
Vanaf het verzorgen en opbaring van de overledene tot en met de uitvaart zullen zij dagelijks bij u zijn om diverse zaken te bespreken en deze vervolgens in gang te zetten.
Alle wensen zijn bespreekbaar. Zij denken graag met u mee. Het afscheid krijgt die vorm waarvan u achteraf kunt zeggen: “zo is het goed”. Naast hun liefde voor mensen – het uitgangspunt van waaruit zij hun werk doen – beschikken zij over een groot aantal mogelijkheden om de uitvaart op een voor u passende wijze en wenselijke manier te laten verlopen.

U kunt lid worden als u woonachtig bent in het werkgebied van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” (omgeving Hoorn-Blokker-Zwaag).

Mocht u tijdens uw lidmaatschap verhuizen dan wordt bij overlijden overigens nog steeds een geldsom uitgekeerd waar u recht op heeft. Soms is het verstandiger als u verder weg woont het lidmaatschap te beëindigen. Overleg met het bestuur is hierover mogelijk.

“De Laatste Eer” kent zowel contributieleden als overeenkomstleden. Ook een combinatie van beiden is mogelijk.

Een contributie-lid betaalt jaarlijks een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag. Vanaf 2007 bedraagt dit voor volwassenen slechts 7,50 Euro per jaar. Kinderen waarvan de ouders lid zijn betalen t/m hun 18e jaar 2 Euro per jaar voor het lidmaatschap. De contributie wordt per gezin middels een incassomachtiging éénmaal per jaar geïnd.

Een overeenkomst-lid spaart bij de vereniging een vast bedrag per jaar. De hoogte van het bedrag kan in overleg worden vastgesteld maar het minimum bedrag is 40 Euro. De vereniging spaart dit bedrag voor het overeenkomst-lid en keert bij overlijden het volledige in alle jaren gespaarde bedrag uit, als korting op de gemaakte verzamelde uitvaartkosten.

Een combinatie van contributie-lid en overeenkomst-lid is ook mogelijk. U betaalt dan ieder jaar het vastgestelde contributiebedrag en spaart daarnaast bij de vereniging een bedrag wat voor het lid wordt gereserveerd

Wilt u lid worden, dan kunt u het inschrijfformulier invullen dat u hier kunt downloaden.
U kunt u ook melden bij één van de bestuursleden.

Contributieleden.

De ledenvergoeding voor contributieleden wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Op dit moment bedraagt deze vergoeding 500 Euro. De vergoeding wordt in mindering gebracht op de totale verzamelfactuur van de uitvaartkosten van het overleden lid. Ook is besloten dat, indien de nabestaanden van de leden geen gebruik maken van de diensten van één van de uitvaartverzorgers van de vereniging, een mindering op de uit te keren ledenvergoeding zal worden toegepast van 25%.

Om in aanmerking te komen voor de gereduceerde ledenvergoeding dient binnen 2 maanden na de uitvaart een kopie van de akte van overlijden en de (verzamel) factuur van de uitvaart van het lid bij de penningmeester te worden ingediend.

Overeenkomstleden.

Het door het lid in de loop der jaren gespaarde bedrag wordt in mindering gebracht op de totale verzamelfactuur van de uitvaartkosten van het lid.

Combinatie van contributielid en overeenkomstlid.

Zowel de regels omtrent contributieleden als van overeenkomstleden zijn van toepassing.

Volledig contributielidmaatschap

Hierbij betaalt u per persoon een jaarlijks vastgestelde bijdrage vanaf het kalenderjaar waarin u 19 jaar bent geworden. U heeft daarna recht op de volledige ledenkorting en alle andere faciliteiten tegen ledentarief. Kinderen betalen tot het kalenderjaar waarin zij 19 jaar worden en beide ouders ook lid zijn van de vereniging 2 Euro per jaar.

Ook op oudere leeftijd kunt u nog steeds kiezen voor een volledig lidmaatschap. Wij brengen u dan éénmalig een (instap)bedrag in rekening. Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding.
Dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd bij aanmelding. Neem hiervoor contact op via het algemene emailadres van De Laatste Eer : de.laatste.eer.blokker.zwaag@gmail.com

Overeenkomstlidmaatschap.

Hierbij betaalt u per persoon een jaarlijks vastgesteld bedrag wat de vereniging voor het lid opspaart. U kunt overeenkomst-lid worden vanaf het kalenderjaar waarin u 19 jaar bent. Op latere leeftijd mag natuurlijk ook.

Combinatie van contributielid en overeenkomstlid.

Hierbij betaalt u per persoon een jaarlijks vastgestelde contributiebijdrage vanaf het kalenderjaar waarin u 19 jaar bent geworden. Daarnaast stort u jaarlijks een afgesproken spaarbedrag, wat de vereniging voor u opspaart.

Lidmaatschap wijzigen.

Het is van belang dat onze ledenadministratie over uw juiste gegevens beschikt. Wij vragen u daarom een adreswijziging of andere wijzigingen tijdig door te geven. Het liefst per email: de.laatste.eer.blokker.zwaag@gmail.com

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging kan steeds ingaan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van opzegging. U bent in het jaar van opzegging nog wel de ledenbijdrage over dat jaar verschuldigd. Als de contributie UITERLIJK 4 maanden na ontvangst van de nota “contributie” niet is betaald, vervallen alle rechten. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk of per email: de.laatste.eer.blokker.zwaag@gmai.com aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

Wanneer bij één der leden een sterfgeval plaatsvindt, moeten de nabestaanden binnen 24 uur de uitvaartverzorger van de vereniging of de vereniging hiervan in kennis stellen: de.laatste.eer.blokker.zwaag@gmail.com

Voor meer informatie

Annie Balk T. 0229 / 26 30 03 E. anniebalk@hotmail.com of Peter Blank T. 0229 / 26 14 92 E. pjj.blank@gmail.com

Voorzitter: Jan Koen – Monethof 64, 1628 XB Hoorn
Secretaris: Annie Balk, Bangert 56, 1695 CN Blokker
Penningmeester: Peter Blank, Bangert 58, 1695 CN Blokker
Lid: Tineke Horstman, James Grievelaan 6, 1695 HX Blokker
Lid: Bert Balk, Koewijzend 20, 1695 CG Blokker

Onze uitvaartverzorgers zijn dag en nacht beschibaar: 06 – 1144 4417